فرهنگنامه کودکان و نوجوانان

 

دربارۀ ما

فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان، نخستین دایره المعارف مصور ایرانی است که با دیدگاهی علمی و مردمی و با تکیه بر فرهنگ ایران و جهان متناسب با دانش پایه و زبان و بیان گروه سنی 10 تا 16 سال، از سال 1358 تاکنون تهیه می شود. در تالیف فرهنگنامه بیش از 250 استاد و متخصص رشته های مختلف همکاری می کنند. کلیه فعالیت های فرهنگنامه زیر نظر شورای اجرایی و دبیر آن صورت می گیرد. تاکنون 12 جلد از فرهنگنامه منتشر شده است. پیش بینی می شود که مجموعۀ فرهنگنامه در 26 جلد، با نظم الفبایی با بیش از پنج هزار مقاله و چند هزار نقشه، تصویر و نمودار رنگی از سوی شرکت تهیه و نشر فرهنگنامه منتشر شود.

تشکیل جلسات مستمر گروه های تخصصی برای تالیف، تدوین و ویرایش مقاله ها، مشاوره با کارشناسان، تهیه و انتخاب تصویر، حروف نگاری مقاله های فرهنگنامه و کمک در آماده سازی هر جلد و نسخه پردازی تا مرحلۀ پیش از چاپ، فعالیت اصلی فرهنگنامه است. برگزاری کارگاه های آموزشی برای داوطلبان جدید همکاری و بازآموزی اعضای قدیمی، جلسات هم اندیشی ، نشستهای مشورتی با مشاوران نوجوان، تهیۀ آرشیو تصویر، خدمات کتابخانه ای، تهیه و تدوین منابع آموزشی و ترویجی، ترویج فرهنگنامه در مدارس و سایر مراکز فرهنگی، جذب کمک های مالی و حمایتهای مردمی و نیز شرکت در نمایشگاه های کتاب از فعالیت های دیگر فرهنگنامه است.

تا کتون به فرهنگنامه جوایز کتاب سال جمهوری اسلامی (1377)، ترویج علم (1379) و بهترین مقاله های دینی در دایره المعارف ها (1383) اعطا شده است

 
Sitemap