مقاله خون از جلد 13 به مناسبت 9 مرداد روز اهدا خون چاپ
گزیده مدخل های فرهنگنامه
پنجشنبه ۰۸ مرداد ۱۳۹۴ ساعت ۰۸:۴۶

مقاله خون از جلد 13 به مناسبت 9 مرداد روز  اهدا خون

خون بافت مایعی است که در قلب و رگها جریان دارد، اکسیژن و مواد غذایی را به سلولهای بدن می رساند و دی اکسید کربن و مواد زائد را از سلولها دور می کند. جریان خون به جابجا شدن موادی مانند آنزیمها و هورمونها کمک می کند و دمای بدن را ثابت نگه می دارد. همچنین، گروهی از سلولهای خون در برابر میکروبها و سایر عوامل بیماریزا از بدن دفاع می کنند ...

  Sitemap