مقاله دانشگاه از جلد 14 به مناسبت 16 آذر روز دانشجو چاپ
گزیده مدخل های فرهنگنامه
يكشنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۰۱:۲۱

نمایی از دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهراندانشگاه سازمانی برای آموزش عالی، گسترش دانش و تربیت متخصصان در همۀ  رشته هاست. دانشگاهها، پس از پایان دورۀ آموزش متوسطه، امکان آموزش عالی را برای دانشجویان در رشته های گوناگون فراهم می کنند. دانشگاه مجموعه ای از چندین دانشکده و مؤسسۀ تحقیقاتی است و از مراکز عمدۀ پژوهشی هر کشور به شمار می آید. شرط ورود به دانشگاه، در کشورهایی که تعداد دانشگاهها از داوطلبان تحصیلات دانشگاهی کمتر است، موفقیت در آزمون ورودی یا کنکور است. دادن مدرک رسمی در هر یک از رشتههای دانشگاهی به عهدۀ دانشکده هاست. دانشگاهها در رشته های گوناگون دانشکده دارند.

...

 

  Sitemap