چاپ
گزیده مدخل های فرهنگنامه

 

 پژوهش   مجموعه کارهایی است که پژوهشگر(محقق) برای رسیدن به پاسخ یک پرسش تازه و مهم، یا راه حل یک مسئله، تدوین یک نظریه، کشف یک قانون عمومی و نیز بهتر کردن کار یک دستگاه انجام می دهد.

    انسان در طی هزاران سال، به آگاهیهای بسیار گسترده ای در همه رشته های دانش بشری دست یافته و بسیاری از رازهای طبیعت را کشف کرده است. وسایلی ساخته است که می تواند به وسیلۀ آنها ذره های بسیار ریز درون اتمها را بشناسد، از ناشناخته های کهکشانهای بسیار بزرگ و بسیار دور آگاه شود و اندازه های آنها را محاسبه و بررسی کند. با وجود این انسان هر زمان نکتۀ تازه ای در زندگی و طبیعت کشف می کند پرسشهای جدیدی برای یافتن علتهای پدید آمدن و تأثیر آن در برابر خود می یابد و هر زمان وسیلۀ تازه ای بسازد سعی می کند که آن را ظریفتر، دقیقتر و کارآمد تر کند. تاکنون دربارۀ زندگی گیاهان، جانوران و انسان و دربارۀ روند تکامل و پیشرفت جامعه پژوهشهایی انجام گرفته و آگاهیهای بسیار به دست آمده است. اما هنوز در بسیاری زمینه ها ناشناخته ها و پرسشهایی وجود دارد که راه حل و پاسخ می خواهد. به همین سبب پژوهشگران پیوسته به کار پژوهش می پردازند و سازمانهایی را برای کار پژوهش به وجود می آورند.

 

...

 

برگرفته از مدخل پژوهش در جلد هشتم فرهنگنامه کودکان و نوجوانان

  Sitemap