برگزاری جلسه هماهنگ كنندگان گروههاي تخصصي با موضوع تصویر در فرهنگنامه چاپ
تازه ها
جمعه ۱۴ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۲۰:۱۳

برگزاری جلسه هماهنگ كنندگان گروههاي تخصصي با موضوع تصویر در فرهنگنامهپنجمين جلسه هماهنگ كنندگان، دستياران و مسئولان تصوير گروههاي تخصصي فرهنگنامه به مسئله تصوير در فرهنگنامه كودكان و نوجوانان اختصاص داشت و برگزار كننده آن گروه تصوير فرهنگنامه بود.

شنبه 8 آذر، پنجمين جلسه هماهنگ كنندگان، دستياران و مسئولان تصوير گروههاي تخصصي برگزار شد. موضوع اصلي جلسه بررسي تصاوير جلدهاي چاپ شده فرهنگنامه بود كه در جلسه پيشين هماهنگ كنندگان تعيين شده بود. پيش از رسميت يافتن جلسه، آقاي عليرضا ميرفخرايي عضو هيئت مديره شوراي كتاب كودك و مدير عامل شركت تهيه و نشر فرهنگنامه به منظور آشنايي بيشتر ميان مديران و مسئولان اجرايي در جلسه حضور يافتند و درباره برخي سياستهاي مربوط به اداره فرهنگنامه صحبت كردند و به چند پرسش پاسخ دادند. در ادامه قرار بود حاصل بررسي تصويرهاي چاپ شده در جلدهاي 4، 8 و 14 كه به صورت نمونه انتخاب شده بودند و گروههاي تخصصي، در طول 3 ماه آنها را مرور كرده بودند به جمع ارائه شود كه به سبب كمبود وقت فقط خانم دكتر سيما قاسمي از طرف گروه اخترشناسي به ارائۀ جمعبندي و پيشنهادهاي اصلاحي پرداختند كه مورد استقبال قرار گرفت. ادامۀ كار به جلسۀ بعدي در روز 6 دي ماه 93 موكول شد برگزار كنندگان جلسه مسئول و اعضاي گروه تصوير فرهنگنامه: خانمها مهسا صديق، اعظم مولايي، پريسا رضايي، مريم فيض الهي، طهورا وحدتي، منصوره بوستانپور و آقاي علي رفيع بودند.

  Sitemap