خبرنامه


گزیده مدخل های فرهنگنامه

مقاله های چاپ شده در 13 جلد فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان از صنایع دستی ایران، به مناسبت روز جهانی صنایع دستی:

    1

آینه کاری

جلد 5

    2

پته دوزی

جلد7

    3

پنبه دوزی

جلد8

    4

تذهیب

جلد 9

    5

ترصیع

جلد 9

    6

ترمه

جلد 9

    7

تصویرگری

جلد9

    8

جاجیم

جلد 10

    9

جلد سازی

جلد10

    10

جواهرسازی

جلد 10

    11

چهل تکه ( چل تکه)

جلد12

   12

حصیر

جلد 12

13

خاتم سازی

جلد 13

14

ختایی

جلد 13

15

خراطی

جلد13

 

مدخل های مرتبط با صنایع دستی در فرهنگنامه کودکان و نوجوانان

 

 
Sitemap