گزیده مدخل های فرهنگنامه

در این آزمایشگاه میزان آلودگی خون به میکروب بیماری سنجیده می شود.انستیتو پاستور ایران سازمانی است بهداشتی و پژوهشی و آموزشی که وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هدف آن حفظ تندرستی مردم ایران است. این سازمان دربارۀ بیماریهای بومی ایران و بیماریهای واگیرداری که ممکن است از خارج وارد ایران شوند پژوهش می کند. به تشخیص این بیماریها و راههای مبارزه با آنها می پردازد. برای پیشگیری از این بیماریها یا درمان آنها سرمها و واکسنهای گوناگون تهیه و تولید می کند. کارشناسان و پژوهشگران را آموزش می دهد، و با دیگر سازمانهای بهداشتی و پژوهشی ایران و جهان به همکاری می پردازد.

...

مقاله های دارو و دارو سازی در جلد 14 نگارش شده که به زودی در اختیار خوانندگان قرار خواهد گرفت

 
Sitemap