گزیده مدخل های فرهنگنامه

چپ افست دو رو معمولاً برای چاپ روزنامه و مجله به کار می رود

چاپ فن ایجاد وتکثیر یکسان نقش حروف، کلمات، ارقام و تصویرهاست. این نقشها با مرکب روی سطوحی از جنسهای متفاوت مانند کاغذ، پارچه، چوب و فلز ایجاد می شود. منظور از چاپ به طور خاص تکثیر یکسان حروف، ارقام و تصاویر روی کاغذ است. کتاب، روزنامه، مجله و نقشه با شمارگان بسیار که از مهمترین وسایل ارتباط جمعی و از ابزارهای دسترسی به اطلاعات هستند، از دستاوردهای مهم صنعت چاپ است. چاپ یکی از اساسیترین اختراعات انسان است که راه پیشرفت و انتشار دانش و فرهنگ را هموار کرده است.

...

 

 
Sitemap