گزیده مدخل های فرهنگنامه

 

تعاون همیاری، همکاری و مشارکت داوطلبانه ونیز سازمان یافتۀ افراد در کارهاست. از آغاز شکل گیری جامعۀ انسانی، انسانها برای گردآوری خوراک، شکار، دفاع از خود وکارهای گوناگون دیگر به همیاری نیازمند بودند. زیرا بقا و ادامۀ زندگی بدون همکاری و کار گروهی امکان پذیر نبود. تعاون که در آغاز به صورت خودجوش بود به تدریج به صورت رفتار و باور جامعه درآمد. در جامعه های امروزی تعاون علاوه بر شکلهای خودجوش و سنتی به صورت سازمان یافته نیز وجود دارد.

...

 

 
Sitemap