خبرنامه


گزیده مدخل های فرهنگنامه

مقالۀ پیری از جلد 8 به مناسبت10 مهرماه روز جهانی سالمندانپیری دوره ای از زندگی است. در این دوره اندامهای بدن دچار فرسودگی می شود و در نتیجه تواناییهای بدنی و گاه تواناییهای ذهنی انسان کاهش می یابد. روند پیری نزد همه کس یکسان نیست و به شرایط ارثی، ویژگیهای روانی و زندگی اجتماعی و فرهنگی فرد بستگی دارد. در بسیاری افراد، پیری دورۀ خلاقیت ذهنی، عاطفی و روانی است.

...

 
Sitemap