خبرنامه


گزیده مدخل های فرهنگنامه

مقالۀ حبار باغچه بان از جلد 6 به مناسبت 9 مهرماه روز جهانی ناشنوایانباغچه بان، جبار ( 1345 – 1264 ه ش) ابداع کنندۀ روش آموزش ناشنوایان، پایه گذار کودکستان در ایران و از نخستین نویسندگان ادبیات کودکان است. در ایروان، پایتخت کنونی جمهوری ارمنستان، درخانواده ای هنر دوست به دنیا آمد. جدش از مردم تبریز بود و پدرش عسکر نام داشت. جبار، در جوانی، خبرنگار روزنامه های قفقاز و از نویسندگان روزنامۀ فکاهی ملانصرالدین بود و در سال 1291 ه ش، مجلۀ فکاهی لکلک را در ایروان منتشر کرد.

...

 
Sitemap