خبرنامه


گزیده مدخل های فرهنگنامه

مقالۀ خانه از جلد 13 به مناسبت 13 مهرماه روز جهانی اسکان بشرخانه جایی برای سکونت است که انسان را از گزند سرما، گرما، جانوران و مزاحمان حفظ می کند. خانه از نیازهای اساسی انسان است و به جز سرپناه، جایی است که فرد یا افراد خانواده می توانند در آن با آسایش و آرامش فکر، مطالعه، کار و بادیگران روابط اجتماعی برقرار کنند.

محل سکونت انسان از دوران انسانهای نخستین تا امروز، در مناطق گوناگون جهان شکلهای متنوع داشته است. انسان در دوران شکار و گردآوری خوراک، در غارها و پناهگاههای طبیعی به سر می برد. نخستین مسکن سقف دار انسان زاغه ( غار مصنوعی درکوه و تپه)، کپر و آلاچیق( سرپناه موقت چوبی و حصیری) بوده است، همچنین، چادرهایی که اسکلت چوبی آنها با پوست جانوران، شاخ و برگ درختان و یا نمد پوشانده می شد. این آلاچیقها و چادرها بیشتر دایره شکل بودند.

...

 
Sitemap