خبرنامه


گزیده مدخل های فرهنگنامه

مقالۀ اعلامیۀ جهانی حقوق کودک از جلد 3 به مناسبت 17 مهرماه روز جهانی حقوق کودکاعلامیۀ جهانی حقوق کودک  اعلامیه ای است در حمایت از کودکان سراسر جهان و تأمین حقوق و آزادیهای لازم برای رشد کامل جسمی و روحی آنان که از طرف سازمان ملل متحد صادر شده است. این اعلامیه در 20 نوامبر سال 1959 م (29 آبان 1338) در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، با رای موافق همۀ اعضای این سازمان، به تصویب رسید. پیش از آن در سال 1924 م (1303 ه ش) جامعۀ ملل نیز اعلامیه ای دربارۀ حقوق کودک صادر کرده بود.

...

 
Sitemap