خبرنامه


گزیده مدخل های فرهنگنامه

زیگموند فروید پزشک اتریشی بنیانگذار روانکاویبیماری روانی  اختلال در شیوه و محتوای تفکر، احساس و رفتار است. در نتیجۀ این اختلال شخص از زندگی عادی خود باز می ماند و نمی تواند رفتار خود را با واقعیتهای دنیای پیرامونش سازگار کند و گاه با رفتارهای نا بهنجار یا غیر عادی سبب آزار خود یا دیگران می شود. از علامتها و نشانه های بیماریهای روانی می توان از رفتارهای نابهنجار، اضطراب، افسردگی، اختلال در شیوۀ تفکر و استدلال منطقی، اختلال حافظه و یادگیری و اختلال احساس و ادراک نام برد. اضطراب، افسردگی و ترس حالتهایی هستند که تا  اندازه ای در افراد سالم نیز وجود دارند، اما در بیماری روانی شدت این حالتها به حدی می رسد که زندگی بیمار را مختل می کند. نابهنجار بودن رفتار هر فرد نیز بستگی به شرایط فرهنگی و اجتماعی جامعه ای دارد که فرد در آن زندگی می کند. مثلا برهنگی رفتاری است که در میان بومیان بعضی از قبایل افریقا نابهنجار شمرده نمی شود، اما در جامعۀ ایران نابهنجار و نشانۀ بیماری روانی به شمار می آید. تغییر رفتار فرد نیز بسیار مهم است. مثلا پرخاشگری فردی که قبلا آرام بوده یا گوشه گیر شدن فردی که فعال و سرزنده بوده است، ممکن است رفتاری نابهنجار به شمار آید.

...

 
Sitemap