خبرنامه


گزیده مدخل های فرهنگنامه

نگاره گردش عاشقانه اثر سلطان محمد، نگارگر برجسته ایرانی قرن دهم هجری براساس شعر حافظحافظ شمس الدین محمد ( فوت 792 ه ق ) از بزرگترین شاعران ایرانی است. در شیراز زاده شد، زندگی خود را در آن شهر گذرانید و در همان شهر درگذشت. از خانواده و کودکی حافظ آگاهی چندانی در دست نیست، اما مسلم است که از نوجوانی به آموختن قرآن کریم، فلسفه، کلام و مطالعۀ ادب و علوم زمان خود پرداخته است. انس او با قرآن کریم چندان بود که قرآن کریم را از حفظ می خوانده است. از این رو، خود را حافظ، یعنی از حفظ دارندۀ قرآن کریم، نامیده است.

...

 
Sitemap