خبرنامه


گزیده مدخل های فرهنگنامه

تصویر روی جلد ماهنامه پیوند مجله اولیاء و مربیان جمهوری اسلامی ایران که در آن نشان انجمن دیده می شود.انجمن اولیا و مربیان انجمنی اس وابسته به هر مدرسه که در پیشرفت کارهای آموزشی و پرورشی و بهداشتی با مدرسه همکاری دارد. اعضای این انجمن، در مهرماه هر سال، از میان پدران و مادران دانش آموزان و معلمان هر مدرسه انتخاب می شوند. این انجمن دربارۀ مسائل آموزشی و پرورشی و بهداشتی و  از میان بردن کمبودهای مدرسه در زمینه های گوناگون تصمیم می گیرد. انجمن برای پیشرفت برنامه هایش از کمکهای همۀ پدران و مادران و دانش آموزان مدرسه استفاده می کند. انجمن اولیا ومربیان هر مدرسه در این زمینه ها نقشی مؤثر دارد: هماهنگ کردن کارهای تحصیلی دانش آموزان و پی بردن به علتهای عقب ماندگی تحصیلی آنان و کمک به مدرسه در برطرف کردن آنها، درمیان گذاشتن مسائل آموزشی و پرورشی دانش آموزان با اولیای آنان و یافتن راههای حل این مسائل با مشورت ایشان، استفاده از امکانات اولیای دانش آموزان برای بهبود شرایط بهداشتی و پزشکی مدرسه، تهیۀ وسایل آموزشی و کمک آموزشی و پرورشی برای مدرسه.

...

 
Sitemap