خبرنامه


گزیده مدخل های فرهنگنامه

مقالۀ تربیت بدنی از جلد 9 به مناسبت 26 مهرماه روز تربیت بدنی و  ورزشتربیت بدنی پرورش بدن از راه ورزش و تمرینهای بدنی بر اساس اصول و دستورهای منظم و سازمان یافته است که به رشد و سلامت بدن و آمادگی جسمانی کمک می کند.

داشتن برنامۀ مناسب و اجرای منظم آن، مهمترین پایه های تربیت بدنی هستند. کارشناسان این رشته برای همۀ دوره های زندگی انسان، از نوزادی تا پیری، برنامه های مخصوص و مناسبی تنظیم می کنند. با به کارگیری این دستورها می توان تا اندازه ای نقصهای مادرزادی ونیز معلولیتهای ناشی از حوادث را بهبود بخشید.

...

 
Sitemap