خبرنامه


گزیده مدخل های فرهنگنامه

بیمه عقد یا پیمانی است که بین دو طرف بسته می شود. یک طرف این عقد بیمه گر یا شرکت بیمه است و طرف دیگر آن بیمه گذار. بیمه گر مقداری پول از بیمه گذار دریافت می کند و در عوض تعهد می کند که در صورت بروز حادثه معینی برای بیمه گذار خسارت او را جبران کند.

...

 
Sitemap