خبرنامه


گزیده مدخل های فرهنگنامه

آذر در دین زردشتی یکی از ایزدان، یعنی فرشتگان اهورامزدا، خدای بزرگ ایرانیان باستان و زردشتیان است. زردشتیان او را پسر اهورامزدا و ایزد نگهبان آتش می دانند. عقیده دارند که آذر (= آتش) در حرارت بدن، رستنیها و چوبها، و برقی که از ابرها می جهد و برای کشتن دیو خشکی زبانه می کشد نیز وجود دارد. اعتقاد دارند که ایزد آتش، به یاری فرشتۀ اردیبهشت، دیوهایی را که فرو باریدن باران را به تأخیر می اندازند ازمیان می برد.

...

 
Sitemap