خبرنامه


گزیده مدخل های فرهنگنامه

درخت سکویادرخت گیاهی چوبی و پایا (دائمی) است و معمولا یک ساقۀ اصلی به نام تنه دارد که در بالای آن شاخه ها و برگها می رویند. درختان از حدود 400 میلیون سال پیش روی زمین وجود داشته اند و از همۀ جانداران دیگر بزرگترند. تاکنون، در حدود 80000 گونه درخت شناسایی شده است که روی خشکیهای سراسر کرۀ زمین در اقلیمهای گوناگون، به جز نواحی قطبی و کوهستانهای بسیار مرتفع یافت می شوند. درختان با سه ویژگی از سایر گیاهان چوبی، مانند درختچه ها، متمایز می شوند. بیشتر درختان یک ساقۀ اصلی (تنه) دارند، بلندی بیشتر آنها حداقل 5 تا 7 متر است، و محل انشعاب شاخه ها در درخت معمولا بالاتر از سطح زمین است.

...

 
Sitemap