خبرنامه


گزیده مدخل های فرهنگنامه

خلیج فارس پهنه ای از آب است که در اثر پیشروی آب اقیانوس هند، از راه دریای عمان، در جنوب غربی فلات ایران و شبه جزیرۀ عربستان به وجود آمده است. کشور ایران در شمال و شرق و کشورهای عمان و امارات متحدۀ عربی در جنوب، بحرین و قطر در جنوب غربی، عربستان و کویت در غرب و عراق در شمال غربی آن قرار گرفته اند. خلیج فارس از راه تنگۀ هرمز و دریای عمان به آبهای آزاد می پیوندد. بیش از نیمی از منابع نفت جهان در منطقۀ خلیج فارس است و بخش بزرگی از نفت خام و گاز این منطقه پس از استخراج به کشورهای دیگر، به ویژه کشورهای صنعتی، صادر می شود.

 
Sitemap