خبرنامه


گزیده مدخل های فرهنگنامه

حق مؤلف (کپی رایت) در برگیرندۀ حقوق مادی و معنوی پدید آورنده یا پدید آورندگان انواع آثار نوشتاری، دیداری و شنیداری است. این آثار شامل کتاب، نقاشی، فیلم سینمایی، مموسیقی و سخنرانی و نیز بسته های نرم افزاری و پایگاههای اطلاعاتی است. پدید آورنده بر اساس قوانین حق مؤلف کشوری و یا قوانین حق مؤلف بین المللی صاحب اثر شناخته می شود. همچنین بر اساس قانون، حق هرگونه استفادۀ دیگران از این آثار فقط با اجازۀ کتبی و رسمی پدید آورندۀ اثر مجاز و بدون آن جرم است و پیگرد قانونی دارد. پدید آورنده می تواند همۀ حقوق مادی و یا بخشی از آن را و نیز بخشی از حقوق معنوی، مانند اقتباس از اثر خود را به دیگری واگذار کند. حقوق معنوی، مانند اقتباس از اثر خود را به دیگری واگذار کند. حقوق مادی مؤلف در زمان حیات او و نیز تا سالها پس از مرگ او، تحت حمایت قانون است.

...

 
Sitemap