خبرنامه


گزیده مدخل های فرهنگنامه

آسم از بیماریهای دستگاه تنفس است که بیمار را دچار تنگی نفس میکند. این تنگی نفس با حملههای ناگهانی و شدید هر چند گاه یک بار، به طور دورهای، در بیماران مبتلا به آسم ظاهر میشود. نشانههای اصلی بیماری آسم تنگی نفس و خسخس سینه در هنگام تنفس است. بیمار بریده بریده نفس میکشد و احساس خفگی میکند. در آغاز حمله آسم سرفه خشک و بازدم طولانی دارد. در ریههای بیمار خلط غلیظ و چسبناک به وجود میآید و سرفه شدیدتر میشود. بیمار، پس از اینکه با سرفه این خلط را بیرون میآورد، به طور موقت احساس آرامش میکند.

...

 
Sitemap