خبرنامه


گزیده مدخل های فرهنگنامه

 

طول جنین 45 روزه انسان 2.5 سانتیمتر و وزن آن 0.9 گرم است. جنین غذا، اکسیژن و آب را از راه بند ناف و جفت از بدن مادر می گیرد.آبستنی دوره ای است که با باروری تخمک در بدن مادر آغاز می شود و با به دنیا آمدن نوزاد پایان می یابد. این دوره را دورۀ بارداری یا دورۀ حاملگی نیز می نامند. در این دوره، تخمک بارور شده، پس از تقسیم سلولی، به صورت جنین در می آید و رشد می کند و سبب تغییرهایی در بدن مادر می شود. دورۀ آبستنی به طور متوسط در انسان 280 روز و در پستانداران دیگر متفاوت است. در میان پستانداران موش صحرایی کوتاهترین و فیل بلندترین دورۀ آبستنی را می گذراند. دورۀ آبستنی موش صحرایی 22 روز و دورۀ آبستنی فیل 690 روز ( 23 ماه) است.

...

 

 
Sitemap