خبرنامه


گزیده مدخل های فرهنگنامه

 

پرستاران، به دقت دستورهایی را که پزشک در پرونده بیمار یادداشت کرده است بررسی می کنند.پرستاری حرف مراقبت از بیماران یا افرادی است که توانایی نگهداری از خود را ندارند. افرادی که این وظیفه را بر عهده دارند پرستار نامیده می شوند. مجروحان، معلولان، عقب ماندگان ذهنی، بیماران روانی، کودکان و سالمندان از کسانی هستند که به پرستاری نیاز دارند. پرستاران برای حفظ سلامت، پیشگیری و درمان بیماریها و نارساییهای جسمی و روانی افراد جامعه با پزشکان و مسئولان بهداشتی و درمانی همکاری می کنند. پرستاران در بخشهای جراحی، مراقبتهای ویژه (ICU)، فوریتهای پزشکی( اورژانس) و همچنین بخشها مثل مراقبتهای قلبی (CCU) و دیالیز ( تصفیۀ خون) وظیفۀ سنگینی به عهده دارند.

...

 

 
Sitemap