خبرنامه


گزیده مدخل های فرهنگنامه

 

بهداشت حفظ سلامت، پیشگیری از بیماریها و توجه به شرایط جسمی و روانی انسان و محیط زیست است. مهمترین کار بهداشت کمک به سالم سازی محیط زیست، مبارزه با بیماریهای واگیردار، آموزش افراد جامعه برای بهبود حفظ سلامت خود، سازمان دادن به خدمات پژشکی و پرستاری برای پیشگیری، تشخیص به موقع و درمان بیماریهاست. برای انجام این کارها بهداشت از زیست شناسی، آمار و علوم فنی و مهندسی کمک می گیرد. مثلا برای شناختن عوامل زندۀ بیماریزا مانند باکتریها، قارچها و انگلها، که علت بسیاری از بیماریها هستند، به دانش زیست شناسی نیاز است. برای جمع آوری اطلاعات مربوط به شیوع و پراکندگی بیماریها و بررسی وضعیت بهداشت فردی و اجتماعی از دانش آمار استفاده می شود. برای تأمین آب آشامیدنی سالم و بهداشتی، داشتن شبکه های بهداشتی فاضلاب، ازمیان بردن بهداشتی زباله و ساختن خانه ه ای مناسب برای زندگی لازم است از دانشهای فنی و مهندسی بهره گرفته شود. بهداشت دارای دو شاخۀ فردی و عمومی است.

...

 

 
Sitemap