خبرنامه


گزیده مدخل های فرهنگنامه

آلودگی محیط زیست آن دسته از تغییرهای فیزیکی و شیمیایی است که انسان در زیستگاه خود و سایر جانداران و سرانجام در سراسر زمین به وجود می آورد به طوری که تعادل طبیعی را برهم می ریزد و با تخریب جبران ناپذیر طبیعت، زندگی نسلهای آینده و حیات روی کره زمین را به خطر می اندازد. آلودگی محیط زیست یکی از مهمترین مسئله هایی است که جامعه بشری با آن روبه روست.

...

 
Sitemap