خبرنامه


گزیده مدخل های فرهنگنامه

صحنه ای از حکایت طبیب خوش چهره مروی از باب سوم بوستان. نقاشی از دوره تیموری و از مکتب بهزاد است.بوستان کتابی است سرودۀ سعدی شیرازی، شاعر نامدار ایرانی، که از آثار درخشان ادبیات فارسی به شمار می رود. سعدی این کتاب را پس از بازگشت از سفری طولانی، به شیراز تألیف کرد. از مقدمۀ کتاب چنین برمی آید که سعدی بسیاری از بخشهای آن را پیش از آمدن به شیراز و در طی سفرهای خود سروده بود، و در سال 655 ه ق، چندماه پس از ورود به شیراز، آن را به صورتی که اکنون در دست است تنظیم کرد. در نسخه های خطی قدیم نام کتاب را، سعدی نامه نوشته اند، اما در قرنهای اخیر بیشتر بوستان نامیده شده است.

...

 
Sitemap