خبرنامه


گزیده مدخل های فرهنگنامه

 

باستان شناس در حفاریهایش با شواهدی از زندگی ساکنان عصر یخبندان روبرو شده است. چاقو و نیزه در زندگی مردم آن عصر، برای کار روزانه و جنگ و شکار، نقش مهمی داشته است.باستان شناسی دانشی است که با پژوهش در آثار به جا مانده از آدمیان در دورانهای گذشته به شناخت تمدن و فرهنگ قومها و ملتها دست می یابد. باستان شناسان به جستجو، کشف، بررسی، شرح، تفسیر، مرمت، نگهداری و معرفی این آثار می پردازند. آثار به جا مانده ممکن است ابزارهای سنگی و اسکلت انسانها باشند، مانند آنچه در غارهای هوتو و کمربند در نزدیکی بهشهر در شمال ایران و غار بیستون در کرمانشاه پیدا شده است. ممکن است شهری، معبدی یا گوربستانی با اشیاء مدفون شده در آنها باشد مانند شهر سوخته در سیستان، معبد چغازنبیل در خوزستان و گورستان مارلیک نزدیک رودبار. همچنین ممکن است آثار و بناها از دوره های جدیدتر تاریخ باشند، مانند تخت جمشید در شیراز، گنبد سلطانیه در زنجان و عالی قاپو در اصفهان.

...

 

 
Sitemap