خبرنامه


گزیده مدخل های فرهنگنامه

کارگران بخش صنعت مشغول بتن ریزی بر روی یک پل هستند.اشتغال مشغول بودن به کاری است در برابر دریافت پاداشی که ممکن است به صورت حقوق و دستمزد یا به صورت کالا، غذا، مسکن و مانند آنها  باشد. چنین کاری را شغل می نامند. بخشهای اساسی اقتصاد، یعنی کشاورزی، صنعت، و خدمات مهمترین فراهم کنندگان شغل هستند.

...

 

 
Sitemap