خبرنامه


گزیده مدخل های فرهنگنامه

کارگران در حال تهیه تریاک و افسر انگلیسی در حال نظارتتریاک (افیون) ماده ای مخدر است که از شیرابۀ تراوش شده از تخمدان نارس گیاه خشخاش به دست می آید. تریاک دارای آلکالوئیدهای گوناگون مانند مرفین و کدئین است. برخی از این آلکالوئیدها در داروسازی کاربرد دارند. تریاک و بسیاری از فراورده های آن اعتیاد آور هستند.

...

 

 
Sitemap