خبرنامه


گزیده مدخل های فرهنگنامه

ادبیات کودکان و نوجوانان در ایران لالاییها، متلها و قصه های عامیانه، که ریشه در تجربه های زندگی و اندیشه ها و شادیها و غمهای مردم روزگاران بسیار کهن دارند، سرآغاز ادبیات کودکان و نوجوانان در سراسر جهان، از جمله ایران، بوده اند.

...

 

 
Sitemap