خبرنامه


گزیده مدخل های فرهنگنامه

روشهای تهیه محصولات پلاستیکی

...

پلاستیک حجم زیادی از پسماندهای جامد را تشکیل میدهد. پلاستیک از مواد نفتی، گاز و زغال سنگ به دست می آید و انواع گوناگون دارد. صدها سال طول می کشد تا پلاستیک در طبیعت تجزیه شود. بخشی از پلاستیکها قابل بازیافت هستند و از آنها می توان در ساخت مواد پلاستیکی نظیر گلدان، سطلهای زباله، الیاف مصنوعی و مواد پر کنندۀ مبل و پشتی، نیمکت پارکها و سپر اتومبیل استفاده کرد. امروزه، پژوهشگران استفادۀ گسترده از مواد بازیافتی را مورد بررسی قرار داده اند تا از عوارض بیماریزای احتمالی برخی از مواد بازیافتی جلوگیری کنند. بازیافت بعضی از انواع پلاستیک به دلیل ترکیبات ویژه و روشهای تهیۀ آن مقرون به صرفه نیست.

 

 
Sitemap