خبرنامه


صفحه نخست

آبان در دین زردشتی یکی از ایزدان، یعنی فرشتگان اهورمزدا، خدای بزرگ ایرانیان باستان و زردشتیان، است. زردشتیان آبان را ایزد نگهبان آب می دانند. در نوشته های پهلوی آبان ایزد پاک کنندۀ زمین نیز نامیده شده است.

در تقویم اوستایی ایران باستان، دهمین روز هرماه و هشتمین ماه هر سال ...

 
Sitemap