خبرنامه


گزیده مدخل های فرهنگنامه

دستگاه تنفسی انسانذات الرّیه (سینه پهلو) التهاب بافت ششهاست. این بیماری، که در پزشکی به آن پنومونی گفته می شود، به سبب ورود باکتریها، قارچها، ویروسها، مواد خارجی (مانند مواد غذایی و برخی سمها) و تابش پرتوهای ایکس و رادیو اکتیو به ششها به وجود می آید. تب، تنگی نفس، درد قفسۀ سینه، سرفه و خلط علائم مهم این بیماری اند.

...

 

 
Sitemap