خبرنامه


گزیده مدخل های فرهنگنامه

مقاله دبیرستان از جلد 14 به مناسبت 13 آبان روز دانش آموزدبیرستان مکانی است که دانش آموزان، پس از پایان دورۀ راهنمایی، در آن دانشها و مهارتهای لازم را برای ادامۀ تحصیل در دانشگاه یا اشتغال به کار می آموزند. آموزش در دبیرستان، که به آن آموزش متوسطه نیز می گویند، بخشی از آموزش رسمی و عمومی زیر نظر دولت است. دورۀ آموزش متوسطه در کشورهای گوناگون از 3 تا 6 سال است. برخی کشورها دورۀ راهنمایی ندارند و دانش آموزان پس از دورۀ شش سالۀ ابتدایی وارد دبیرستان می شوند.

...

 

 
Sitemap