خبرنامه


گزیده مدخل های فرهنگنامه

توان بخشی افزایش توانایی و کارایی معلولان یا توانخواهان و بهبود بخشیدن به شرایط زندگی آنهاست، برای آنکه این افراد بتوانند به فعالیتهای عادی زندگی بپردازند. معلول یا توانخواه کسی است که به سبب کم توانی جسمی، ذهنی یا روانی نمی تواند زندگی فعال داشته باشد. طب فیزیکی، آموزشهای مختلف و تمرین و تکرار فعالیتهای درمانی، پایه های توانبخشی هستند. چنانچه توانبخشی با همیاری و همکاری خانواده، جامعه و دولت همراه باشد، برنامه های توانبخشی مؤثرتر خواهند بود.

 

 
Sitemap