خبرنامه


گزیده مدخل های فرهنگنامه

امام زینُ العابدین (ع) ابو محمد علی بن حسین، چهارمین امام از امامان دوازده گانۀ شیعیان و ششمین معصوم از چهارده معصوم است. لقب ایشان زین العابدین ( زینت خداپرستان) و سجاد (بسیار سجده کننده) است. پدرش حسین بن علی (ع) امام سوم شیعیان است. تاریخنویسان دربارۀ نام و نسب مادر آن حضرت اختلاف نظر دارند. بعضی از آنها گفته اند که مادر ایشان دختر یزدگرد، پادشاه ساسانی، بوده و شاه زمان یا شهربانو نام داشته است.

...

 

 
Sitemap