خبرنامه


گزیده مدخل های فرهنگنامه

بیمار مبتلا به ایدز ضعیف می شود و قدرت دفاع  در برابر بیماریها را از دست می دهد، و سرانجام به سبب مبتلا شدن به بیماریهای مختلف می میرد.

ایدز بیماری ویروسی و کشنده ای است که از راه آمیزش جنسی و تزریق خون آلوده از فرد بیمار به فرد سالم انتقال می یابد. ویروس ایدز از مادر مبتلا نیز به جنین و نوزاد منتقل می شود. ایدز از حروف اول نام انگلیسی acquired immune Deficiency Syndrome به معنای نشانگان نارسایی اکتسابی دستگاه ایمنی، گرفته شده است. ویروس این بیماری HIV نام دارد که از حروف اول نام انگلیسی آن Human immunodeficiency Virus به معنای ویروس نارسایی دستگاه ایمنی انسان گرفته شده است.

...

 

 
Sitemap