خبرنامه


گزیده مدخل های فرهنگنامه

مقاله اقیانوس از جلد 3 فرهنگنامه کودکان و نوجوانان به مناسبت 19 خرداد روز جهانی اقیانوس

اقیانوس پهنۀ بسیار گسترده و به هم پیوستۀ آب شوری است که نزدیک به سه چهارم سطح کرۀ زمین را پوشانیده است. دریاها قسمتی از آبهای اقیانوس هستند که در گرانه های قاره ها قرار گرفته اند. قاره ها این پهنۀ گستردۀ آب را به پنج بخش تقسیم کرده اند. هر یک از این بخشها را نیز اقیانوس می نامند. این پنج اقیانوس عبارتند از: اقیانوس آرام، اقیانوس اطلس، اقیانوس هند، اقیانوس منجمد شمالی، و اقیانوس منجمد جنوبی.

 

...

 
Sitemap