خبرنامه


گزیده مدخل های فرهنگنامه

مقاله چمران از جلد  فرهنگنامه کودکان و نوجوانان 12 به مناسبت 31 خرداد روز شهادت دکتر مصطفی چمرانچمران، مصطفی (1360- 1311 ه ش) معاون امور انقلاب در کابینۀ مهندس مهدی بازرگان ( اولین نخست وزیر جمهوری اسلامی ایران)، وزیر دفاع، نمایندۀ مردم تهران در اولین دورۀ مجلس شورای اسلامی و فرماندۀ جنگهای نامنظم (چریکی) ایران در سال نخست جنگ با عراق بود. چمران از اولین سالهای جوانی از راههای گوناگون با استبداد و وابستگی حکومت پهلوی مبارزه کرد.

...

 

 
Sitemap