خبرنامه


گزیده مدخل های فرهنگنامه

راهنمایی و رانندگیراهنمايي و رانندگي تشكيلاتي است كه قوانين و مقررات ترافيك را اجرا مي كند. اين قوانين نظم و ترتيب، روان سازي و ايمني رفت و آمد وسايل نقليه و سرنشينان آنها و عابران پياده را تأمين مي كند. پيشگيري از تصادفها و خطرهاي ناشي از آن نيز از ديگر وظايف اين تشكيلات است. تعيين مسير و جهت حركت، سرعت، سبقت، ر عايت حق تقدم، استفاده از چراغ راهنما، گردش به راست و چپ و توقف نيز از مقررات راهنمايي و رانندگي است، مثلا طبق ماده118 قانون راهنمايي و رانندگي، رانندگان وسايل نقليه بايد از خط عبور يا مسير سمت راست حركت كنند، به جز هنگام سبقت از وسيله نقليه جلويي و يا بسته بودن مسير سمت راست.

 

...

 
Sitemap