خبرنامه


گزیده مدخل های فرهنگنامه

زمین یگانه زیستگاه انسان، سومین سیارۀ منظومه شمسی از نظر فاصله تا خورشید و پنجمین سیاره از نظر بزرگی است. سطح آن از سنگ، خاک و آب پوشیده است و پیرامون آن جوّ قرار دارد. تقریبا 4/3 سطح زمین را آب فراگرفته و 2/1 آن خشکی است.

 
Sitemap