گزیده مدخل های فرهنگنامه

زايمان خارج شدن جنين و جفت از رحم يا زهدان مادر است. جنين انسان 37 تا 42 هفته، يعني در حدود 9 ماه، در رحم مادر زندگي مي كند. به خروج جنين پيش از 37 هفته، زايمان زودرس و پس از 42 هفته، زايمان ديررس مي گويند. به خروج جنين پيش از بيست هفتگي، سقط جنين گفته مي شود.

 

...

 
Sitemap