گزیده مدخل های فرهنگنامه


ري شهري است كهنسال در جنوب شرقي تهران. اين شهر در دورهْ اشكانيان، آل بويه و سلجوقيان، پايتخت و در اغلب دوره هاي تاريخي، از مراكز مهم فرهنگ و تمدن ايران به شمار مي آمده اس. ري در مسير جادهْ ابريشم قرار داشته و از مراكز بزرگ بازرگاني و پل ارتباطي بين شرق و غرب بوده است. ري در فارسي باستان، راگا ناميده مي شد و در دوره هاي مختلف تاريخي، اسامي گوناگوني داشت. شهر ري اكنون از سويي، يكي از مناطق شهر تهران و از سوي ديگر، مركز شهرستان ري در استان تهران است. طبق سرشماري سال 1385 ﻫ ش، جمعيت شهرستان ري 297711 نفر است. آرامگاه حضرت عبدالعظيم بن عبداللّه ( عبدالعظيم حسني)، در شهر ري، از زيارتگاههاي شيعيان است.

 

...

 
Sitemap