خبرنامه


گزیده مدخل های فرهنگنامه

رمان داستانی بلند است به نثر که معمولا شخصیتهای بسیار و گوناگون دارد. نویسندۀ رمان در نوشتن از واقعیت الهام می گیرد و شخصیتها و رویدادهای داستانش را براساس تجربیات وتخیلات خود می آفریند.

رمان نویس در ساخت و پرداخت رویدادها و پرورش شخصیتهای داستان به نکته های گوناگون توجه دارد که در ادبیات به آن عناصر یا اجزای رمان می گویند. از اجزای رمان می توان به موضوع، درونمایه، شخصیت، پیرنگ (طرح)، زمان و مکان (صحنه پردازی) و زاویۀ دید اشاره کرد.

 

...

 
Sitemap