خبرنامه


گزیده مدخل های فرهنگنامه

رشدیّه، حسن (1363- 1267ﻫ ق) روحانی مبارز و از بنیان گذاران آموزش و پرورش نوین در ایران است. او نخستین مدرسۀ ابتدایی به شیوۀ نوین را به نام مدرسۀ رشدیه، در ایران برپا کرد. او که میرزا حسن تبریزی نام داشت، پس از تأسیس مدرسۀ رشدیه، به این نام شهرت یافت. او را پدر تعلیم و تربیت جدید و پیر معارف ایران نیز خوانده اند.

 

...

 
Sitemap