گزیده مدخل های فرهنگنامه

رستم نامدارترين پهلوان داستانهاي حماسي ايران و شاهنامهْ فردوسي است. او فرزند زال، جهان پهلوان ايراني، و رودابه، دختر شاه كابل، است. به روايت شاهنامه، او از زمان منوچهر، پادشاه پيشدادي، تا بهمن، پادشاه كياني، زندگي كرد ( در حدود 500 سال).

 
Sitemap