خبرنامه


 

تاریخچه فرهنگنامه کودکان و نوجوانان

 

فرهنگنامه کودکان و نوجوانان

آغاز

شورای كتاب كودك از نخستین همایش شورا در سال ۱۳۴۲، تالیف و انتشار فرهنگنامه ای برای كودكان و نوجوانان ایرانی را به عنوان یكی از ضرورتهای اساسی جامعه ما مطرح كرده است. به همین سبب، با بهره گیری از تجربه های گرانبهای پیشگامان دائره المعارف نویسی در ایران و با برخورداری از تجربه های گروهی دانش پژوهان و كارشناسان و با تكیه بركار داوطبانه و نیز دریافت هدیه ای مناسب كه سرمایه نخستین این گام بلند بود، در پاییز سال ۱۳۵۸ كار تهیه و تدوین فرهنگنامه كودكان و نوجوانان را آغاز كرد.

 

هدف

هدف شورا پدیدآوردن فرهنگنامه ایبرای كودكان و نوجوانان ایرانی بود كه منبعی معتبر و موثق برای دستیابی به آگاهیهای درست و مستند با دیدگاهی علمی، مردمی و با الهام از تاریخ و فرهنگ ایران و منطقه باشد.

 

گام نخست

شورای كتاب كودك مطالعات اولیه برای آغاز این حركت را به خانم ها : توران میرهادی، منصوره راعی*، مه جبین مهاجر، الهه سیداحمدیان و آقای سیروس طاهباز* سپرد. فرهنگنامه در آغاز كار خویش با مشاوره متخصصان موضوعی و كارشناسان آموزش و پرورش مدخل گزینی را آغاز كرد. این افراد عبارت بودند از:

دكتر مهری آهی، جلال الدین امام جمعه، نوش آفرین انصاری، دكتر حسن انوری، دكتر موسی ایرانشهر، دكتر حشمت الله بدیعی، دكتر محمدنقی براهنی، دکتر علی بلوكباشی، دكتر مهرداد بهار*، هوشنگ پوركریم*، محمدكریم پیرنیا، آذر جزایری، عارف جلالی، دكتر ابوالقاسم جمشیدی، دكتر عبدالله خدایاری، بهاءالدین خرمشاهی، دكتر محمدرضا راشد محصل، منصوره راعی*، دكتر محمد حسین روحانی، غزاله رئیسی، دكتر بهمن سقط چیان، دكتر علی سلطانی گردفرامرزی، الهه سیداحمدیان، رضا سیدحسینی، دكتر جعفر سیروس ضیاء، دكتر علیاكبر سیف، هوشنگ شریفزاده*، دكتر هادی شفائیه، دكتر سیاوش شهشهانی، دكتر علی اشرف صادقی، میترا صحیزاده، سیروس طاهباز*، پوراندخت طاهرپور، ساسان عشقی، نسریندخت عماد خراسانی، كامران فانی، دكتر محمدعلی فرجاد، مهندس فریدون فروتن، دكتر حبیبالله قاسمزاده، دكتر فرانك كسایی، عباس گرمان، پروین لیاقت روش، دكتر عباس ماهیار، دكتر نصرتالله مجتبایی، دکتر نورالله مرادی، بتول مرتاضی، دكتر رضا منصوری، مهجبین مهاجر، زهره میرحیدر، دكتر كیومرث ناصری، دكتر پوراندخت نوذری، محمد هدایی و دكترمرتضی هنری.

 

گام دوم

در سال ۱۳۶۰ اولین مقالههای آزمایشی و كتاب راهنمای نویسنده و ویراستار به سرپرستی ایرج جهانشاهی و به كمك اولین ویراستاران فرهنگنامه نوشته شد. این گروه عبارت بودند از : توران میرهادی، ایرج جهانشاهی*، ایران گرگین، هوشنگ شریفزاده*، محمود محمودی*، اسماعیل سعادت و سیروس طاهباز*

 

نخستین سازمان اجرایی

سازمان اجرایی فرهنگنامه در سال ۱۳۶۲ شكل گرفت. توران میرهادی دبیر اجرایی و نوش آفرین انصاری، دکتر علی بلوكباشی، مهندس علی پازوكی، ایرج جهانشاهی*، دکتر عباس حری، مهربانو عنقایی، و دکتر محمد هدایی، اولین اعضای گروه اجرایی فرهنگنامه كودكان و نوجوانان بودند.

 

مشاوران

گروهی از ‌پژوهشگران و كارشناسان نیز در تهیه و پیگیری اجرای طرح فرهنگنامه مورد مشاوره قرار گرفتند، این گروه عبارت بودند از :
عبدالحسین آذرنگ، مهندس نادر افشار، كریم امامی، احمد بیرشك، مهندس علی پازوكی، دكتر عباس حری، بهاءالدین خرمشاهی، دكترعبدالحسین زرین
كوب، دكترمحمدرضا شفیعیكدكنی، دكتر سید جعفر شهیدی، ثریا قزلایاغ، دكتر مهدی محقق، عباس یمینی شریف و دكتر غلامحسین یوسفی .

 

نخستین شواری اجرایی و دبیر اجرایی

در سال ۱۳۶۸ طبق مصوبه هیات مدیره شورای كتاب كودك، فرهنگنامه دارای سازمانی مستقل شد كه زیر نظر دبیر اجرایی و شورای اجرایی و شورای ویراستاران كار تالیف فرهنگنامه را پیش برد. اعضای اولین شورای اجرایی فرهنگنامه توران میرهادی(دبیراجرایی)، نوشآفرینانصاری، مهربانو عنقایی، نوشین موسوی، دكتر عباس حری، دكتر علی بلوكباشی، و مهندس­ علی پازوكی بودند.

شورای ویراستاران نیز ایرج جهانشاهی*، هوشنگ شریفزاده*، محمود محمودی*، توران میرهادی، علی پازوكی، ایران گرگین و اسفندیار معتمدی بودند.

نخستین گروه مالی نیز آقایان یحیی مافی، دکتر نصرت الله مجتبایی و عباش یمینی شریف* بودند.

 

نخستین جلد فرهنگنامه

در سال ۱۳۷۱ نخستین جلد فرهنگنامه به دست فرزندان این سرزمین رسید و از آن زمان روند تدوین فرهنگنامه همچنان ادامه دارد. اكنون نویسندگان، ویراستاران، مشاوران و همكاران بسیاری در پدید آمدن این كتا ب مرجع سهیم هستند. یاری دهندگان بسیاری از جمله افراد ، گروهها، سازمانها و انجمنها امكان ادامه فعالیت را فراهم میسازند.

 

اهداء جایزه کتاب سال 1377 به فرهنگنامه کودکان و نوجوانان

 
Sitemap