خبرنامه


 

 «برگرفته از پیشگفتار جلد اول، چاپ سال 1371» 

 

 

آسانی استفاده از فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان، اصلی است اساسی. فرهنگنامه باید پاسخ پرسشهای خواننده را به سرعت در اختیار او بگذارد. به همین سبب، در شیوۀ نوشتن مقاله ها و در تنظیم صفحه ها راهها و روشهایی به کار گرفته شده است که خواننده به آسانی و به سرعت بتواند پاسخ پرسش خود را بیابد.

 

 

در هر مقاله، بند اول آگاهیهای لازم را به طور فشرده در اختیار خواننده می گذارد. بندهای بعدی مقاله آگاهیها را گسترده می کند. آگاهیها از ساده به دشوار و از معلوم به مجهول تنظیم می شوند. عنوانهای مشابه طرحهای مشابه دارند. هرجا نام یا اصطلاحی تازه به کار برده می شود، عبارت یا جمله ای آن را معرفی یا مفهوم آن را روشن می کند. برای پرهیز از شکل کتاب درسی دادن به فرهنگنامه، تا آنجا که ممکن بوده است، از به کار بردن فرمولهای علمی و ریاضی، بیان نکته های پیچیدۀ علمی، وضبط لاتینی بعضی از نامها و اصطلاحها که تلفظ آنها با اعراب گذاری امکان پذیر بوده، خودداری شده است.

تاریخ رویدادهای ایران و اسلام تا آغاز قرن چهاردهم، به هجری قمری و از آن به بعد به هجری شمسی آمده است. جمله ها ساده و تا آنجا که ممکن بوده است کوتاه هستند. هرجمله بیش از یک یا دو آگاهی در بر ندارد. کوشش شده است تا از واژگان پایۀ کودک و نوجوان و از آنچه دانش آموزان در کتابهای درسی با آنها آشنا شده اند بیشتر استفاده شود. املای واژه ها و شیوۀ خط با آنچه در کتابهای درسی و کتابهای آموزشی دیگر آمده است هماهنگی دارد و به صورتی  است که خواندن و درک و فهم نوشته را آسان می کند. با این همه، ممکن است بعضی از مقاله ها برای بعضی از خوانندگان دشوار باشند و کودک یا نوجوان نتواند مستقیما از آنها استفاده کند. این گونه مقاله ها، گذشته از اینکه می توانند پاسخگوی پرسشهای کودکان یا نوجوانانی باشند که دانشی گسترده تر دارند، با این هدف نوشته شده اند که معلمان و مربیان آنها را بخوانند و خود به شیوه ای که مناسب می دانند پاسخهای لازم را به پرسشهای کودکان یا نوجوانان بدهند.

 

بند اول مقاله آدامس در فرهنگنامهعنوانهای اصلی مقاله های این فرهنگنامه به صورت الفبایی تنظیم شده اند. این عنوانها با حروف درشت سیاه و کمی بیرون از متن مقاله چاپ شده اند تا یافتن آنها آسان باشد. همراه با متن بعضی از مقاله ها جدولی از دانستنیها آمده است تا خواننده بتواند آگاهیهای مورد نیاز را سریعتر بیابد.

  کوشش شده است که از نشانه های اختصاری کمتر استفاده شود تا ناآشنایی با آنها درک و فهم نوشته را دشوار نکند. زیر بعضی از تصویرها آگاهیهایی آمده است که فهم مقاله را آسان یا آن را کامل می کند.

 

 

  

 

 

بخشی از نمایه منتشر شده در جلد یازدهم فرهنگنامه کودکان و نوجوانانهمۀ عنوانهای اصلی و نامها و اصطلاحهایی که در سراسر این فرهنگنامه آمده است با اشاره به شمارۀ صفحه یا صفحه هایی که می توان آنها را یافت به صورت الفبایی فهرست خواهد شد. این فهرست راهنما در جلدهای 5 و 11 با عنوان نمایه، اطلاعات 11 جلد را شامل می شود و نمایه های بعدی نیز در آینده تنظیم خواهد شد. به این ترتیب یافتن آگاهیهایی که در این فرهنگنامه آمده است آسانتر خواهد بود.

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

یافته های نوین دانش و فن، رویدادهای سیاسی، دگرگونیهای اجتماعی و تغییر آمارهای گوناگون و مانند آنها سبب می شوند که بعضی از آگاهیهایی که در مقاله های فرهنگنامه آمده اند، بر اثر گذشت زمان، کهنه شوند. به همین سبب، تهیه کنندگان فرهنگنامه با بهره گیری از پژوهشهای متخصصان ایرانی و جهانی، در جلدهای 5 و 11، با عنوان پیوست اطلاعات را تا جلد یازدهم فرهنگنامه روزآمد کرده اند و هرچند سال یک بار این کار را تکرار خواهند کرد و پس از پایان یافتن ویراست اول این مجموعه، ویراست دیگری از آخرین آگاهیها را در اختیار خوانندگان فرهنگنامه خواهند گذاشت.

 

                  

 
Sitemap